Dogs that don't shed include shih tzu, Pumi, Xoloitzcuintli